Scytl Online Voting

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Online Voting permet que els votants puguin emetre el vot de manera fàcil i segura des de qualsevol lloc i amb qualsevol dispositiu que tingui una connexió a Internet estable. La votació per Internet atorga a tots els votants la possibilitat d’exercir els seus drets, fins i tot a aquells que són lluny físicament, alhora que garanteix la privacitat i la integritat dels resultats, i redueix les despeses relacionades amb l’organització d’unes eleccions.

Scytl continua sent l’empresa capdavantera en les tecnologies i les tècniques que garanteixen que les paperetes no seran manipulades des del moment que surten de l’oficina electoral fins al moment que es fa el recompte. Aquestes tècniques, com ara els justificants de recepció dels vots, les signatures digitals i l’encriptació de dades, han estat certificades en dotze països i s’han utilitzat amb èxit en nombroses eleccions arreu del món.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Líder mundial en vot per Internet
Amb més del 87% de quota de mercat en vot per Internet a tot el món, Scytl Online Voting és el producte més fiable per a les solucions automatitzades en eleccions.

Referències significatives en les votacions en línia
Scytl Online Voting s'ha aplicat de manera satisfactòria als Estats Units per a eleccions presidencials i generals. La solució de votació en línia de Scytl també ha estat utilitzada a França, Suïssa, el Regne Unit, Noruega, Austràlia, l'Índia i els Emirats Àrabs Units, entre d'altres. A més, Scytl és l'únic proveïdor de vot en línia que ha estat auditat per dotze països.

Procés de votació familiar
Scytl Online Voting reprodueix un procés semblant a les eleccions que tenen el paper com a principal element, i permet que la gent amb diversos nivells de coneixements informàtics pugui votar fàcilment, sense cap formació addicional. El sistema de paperetes en línia es pot configurar per replicar l'estil de les paperetes en paper.

Manteniment del control del procés de votació
De manera semblant als processos que tenen el paper com a principal element, el control dels processos de vot electrònic queda en mans, exclusivament, de la Junta electoral. Cap membre del personal té accés a les claus necessàries per consultar o modificar els vots emesos pels ciutadans, llevat que s'hagin atorgat permisos específics.

Disponible per a Google Android, Apple iOS i Blackberry
La tecnologia d'encriptació de la votació en línia de Scytl és compatible amb els dispositius amb Google Android™, Blackberry i Apple® iOS i ofereix el mateix nivell de seguretat que la versió per a ordinador. En encriptar les paperetes en el dispositiu del ciutadà abans d'emetre el vot, Scytl és l'únic proveïdor capaç de garantir una seguretat completa i en tot el procés, des del ciutadà fins al recompte final.

Adaptat per a votants amb discapacitats
Scytl té en compte les necessitats específiques dels votants amb discapacitats i els permet participar en eleccions sense necessitar assistència, a més els garanteix totalment la seva privacitat. El sistema de votació en línia de Scytl és compatible amb múltiples dispositius d'ajuda que faciliten l'accessibilitat, des de lectors de pantalla fins a dispositius d'inhalació i exhalació.

Flexibilitat en el vot per Internet
Scytl Online Voting es pot adaptar a qualsevol format i configuració de paperetes. El producte de vot per Internet de Scytl també és capaç d'incorporar diversos idiomes. Scytl ha elaborat solucions en rus, gujarati, àrab, xinès mandarí i tagal.

Autoverificació dels votants
Amb Scytl Online Voting, els votants disposen d'un justificant de recepció del vot que conté un identificador únic i que els permet comprovar que els seus vots han arribat a la Junta electoral i han estat comptats. La naturalesa aleatòria del justificant de recepció de les votacions de Scytl obstaculitza la difusió de la tria de la papereta seleccionada i, per tant, impedeix qualsevol intent de coerció en el vot o de venda de vots.

Integritat dels resultats
La signatura digital de la papereta en el dispositiu del votant, abans que es transmeti al servidor de l’urna digital per emmagatzemar-la, és una de les funcions essencials de seguretat ofertes pels sistemes de votació en línia de Scytl. Aquesta característica fa que ningú, inclosos els administradors del sistema, pugui modificar la selecció del votant i comprometi els resultats de les eleccions.

Auditabilitat
Experts independents poden auditar la solució de vot per Internet de Scytl abans, durant i després del dia de les votacions. La tecnologia de Scytl ha estat auditada per experts independents que han trobat de manera sistemàtica que la seguretat i la tecnologia són precises i fiables. Entre aquestes organitzacions s'hi troben el Departament d'Estat de Florida, el Centre per a la Recerca en Seguretat Avançada, l'Institut de Tecnologia de les Forces Aèries dels Estats Units, l'Agència de Seguretat de França, la Universitat de Friburg a Suïssa i la Universitat de Trondheim a Noruega. La solució de vot per Internet de Scytl proporciona funcions de «verificabilitat individual» que permeten que els ciutadans puguin verificar que les opinions emeses s'han registrat i s’han comptat de manera convenient.

Privacitat dels votants
L'encriptació completa de les dades garanteix la confidencialitat tant de la identitat del votant com de les preferències de vot en tot moment. Els vots estan encriptats en el dispositiu de votació del votant abans que s'emetin i només poden ser desencriptats per la Junta electoral. En el moment en què els vots es desxifren, la separació i la barreja de la informació del votant respecte al seu vot real garanteix l'anonimat total de la papereta.

Registres immutables
La tecnologia registrada de Scytl anomenada «immutable logs» impedeix que es modifiquin els fitxers de registre. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl Online Voting

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.