Consultoria electoral

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

S’espera que les autoritats electorals duguin a terme unes eleccions creïbles i acceptables per a totes les parts interessades, i que alhora abordin les dificultats creixents en la gestió de totes les fases del procés electoral. L’ús de la solució de consultoria electoral de Scytl i l’automatització de les operacions electorals redueixen els riscos i els costos, maximitzen la productivitat, augmenten l’eficiència, milloren la transparència i normalitzen el cicle de treball de les eleccions.

La solució de consultoria electoral de Scytl cobreix tots els àmbits de la tecnologia electoral, des de l’assessorament dels governs en el desenvolupament d’una estratègia de modernització electoral fins a recomanacions i implementació de solucions per optimitzar les infraestructures i les aplicacions electorals dels governs.


Click to enlarge

Products in this Solution

  • Scytl Electoral Consulting

    Redueix el risc i els costos, maximitza la productivitat, augmenta l'eficiència, millora la transparència i estandarditza el flux de treball electoral.

    View Product

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.