Scytl Voter Registration

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Voter Registration és un sistema en línia que enregistra i avalua de manera segura i precisa la informació obtinguda dels ciutadans que desitgen registrar-se per votar. La informació dels votants es pot obtenir a través de les aplicacions de registre dels votants en línia o dels formularis de paper tradicionals.

Scytl Voter Registration funciona sense cap problema amb els llistats de votants existents i hi inclou funcions com l’autenticació, l’eliminació d’entrades duplicades i la validació dels qui s’hi registren. El sistema de registre de votants de Scytl s’integra fàcilment amb Scytl Voter List Management i les llistes de vots electrònics de tercers. Amb Scytl Voter Registration teniu la garantia que els llistats de votants acompleixen les normes més exigents que demanen les comissions electorals.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Augment de l'eficiència del registre dels votants
Scytl Voter Registration processa una gran quantitat de dades i les valida confrontant-les amb les diverses bases de dades existents. La velocitat de processament augmenta i es redueix el nombre de personal dedicat a processar les dades. Els treballadors electorals naveguen per una interfície intuïtiva i multilingüe que redueix el treball burocràtic i les errades, que normalment tenen a veure amb el processament manual.

Millora del rendiment del registre
El sistema de registre de votants en línia segur s'utilitza per a eleccions de totes les mides i accepta centenars de connexions simultànies en un període de temps breu. Scytl Voter Registration captura i avalua de manera precisa la informació obtinguda dels votants que es registren per votar. Atesa la naturalesa sensible de la informació, Scytl Voter Registration també inclou diversos protocols de seguretat, com ara la segregació de dades i l'inici de sessió dual, que garanteixen la protecció de les dades.

Fàcil registre de votants electrònic
Les persones s'hi poden registrar per votar des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. Scytl Voter Registration és compatible amb tots els navegadors web i sistemes operatius estàndard. El procés de registre de votants electrònic és simple i intuïtiu per tal que tothom, independentment dels seus coneixements informàtics, pugui fer-lo servir. Tant si els votants es registren des de casa com en centres de registre o des d'estacions de registre mòbils, el procés és ràpid i fàcil.

Gestió del registre de votants
Scytl Voter Registration ajuda les autoritats electorals a gestionar de manera eficaç els processos continus o temporals del registre de votants. Les autoritats electorals poden registrar de manera segura nous votants, actualitzar-ne les dades o subministrar informació als funcionaris electorals.

Compatibilitat amb múltiples sistemes de registre
El producte de registre de Scytl és compatible amb sistemes de registre de votants en línia i de paper tradicionals, així com infraestructures de clau pública (PKI per les sigles en anglès), codis de barres i enregistrament de dades biomètriques. Independentment del sistema de registre de votants que feu servir a la vostra oficina electoral, Scytl Voter Registration pot ser utilitzat per enregistrar i emmagatzemar electrònicament la informació del registre de votants.

Personalitzable i flexible
El sistema de registre de votants de Scytl s'adapta a fluxos de treball flexibles i a la validació de dades procedents de diverses fonts. A més, les dades recollides es poden associar fàcilment amb la informació de les circumscripcions noves o de les ja existents. Scytl Voter Registration és fàcil de personalitzar i adaptar a les necessitats específiques de la vostra oficina electoral.

Interfície de registre accessible
Cada interfície està dissenyada tenint en compte els estàndards d'accessibilitat i les directrius d'usabilitat, de manera que tots els ciutadans puguin fer servir el registre de votants electrònic. Scytl Voter Registration és intuïtiu i fàcil d'usar i està disponible en molts idiomes. Els votants poden canviar fàcilment d'idioma i registrar-se en aquell que es trobin més còmodes.

Protecció de dades
Les dades que els votants enregistren en el sistema de registre dels votants són personals i privades, i s'han de protegir davant de robatoris i accessos no autoritzats. Aquest objectiu s'aconsegueix implementant una arquitectura d'aplicacions segura que segrega les dades en diferents servidors i sol·licita la prova de seguretat d'autenticitat per a qualsevol que intenti accedir-hi. Així es garanteix que només els usuaris autoritzats (i mai un hacker, fins i tot en el cas que fos capaç d'obrir una escletxa en el sistema) puguin aplegar aquestes dades personals.

Inici de sessió dual
Scytl Voter Registration es pot configurar perquè sol·liciti als funcionaris electorals un inici de sessió dual en lloc de l'inici de sessió simple. D'aquesta manera, el sistema força els usuaris a segregar tasques; per exemple, es necessiten dos representants de partits polítics per portar a terme accions específiques.

Fluxos de treball segurs
El flux de treball aplicat per al registre de votants ha estat dissenyat tenint en compte les activitats potencialment malicioses o els intents de frau, de manera que el procés de registre no es pot acceptar ni rebutjar d'una manera no autoritzada.

Detecció d'humans i robots
Alguns atacants creen programes automàtics anomenats robots que envien dades no vàlides a determinats sistemes. Això provoca la caiguda de l'aplicació i que els funcionaris electorals s'enfrontin a sol·licituds no vàlides que hauran d'avaluar individualment i distingir-les de les vàlides. Aquesta mena d'atacs es detecten i s'eviten per mitjà de proves de seguretat (per exemple, els tests de CAPTCHA); només en el cas que es produeixi un atac.

Success Cases

Related Products with Scytl Voter Registration

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.