Scytl Poll Worker Management

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Poll Worker Management és un programari que gestiona les assignacions dels centres de votació i els perfils de treball. Millora la productivitat de les oficines electorals en optimitzar totes les fases del procés de gestió i s’integra amb el nostre producte de formació electoral per aprofundir en la millora de la qualitat i l’eficàcia en la gestió del personal electoral.

Formar l’equip de treball per a unes eleccions és una de les tasques més difícils a les quals s’enfronten les oficines electorals. Els treballadors electorals s’han de contractar, formar, distribuir i mantenir per tal de dur a terme unes eleccions de manera satisfactòria. Scytl Poll Worker Management proporciona una nova manera d’enfocar la formació de tots els treballadors electorals, l’historial de treball i l’afiliació als partits, cosa que permet que les oficines electorals puguin prendre decisions fonamentades respecte a la distribució del personal.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Gestió de treballadors electorals des d'una única plataforma
Scytl Poll Worker Management utilitza una plataforma única que gestiona tots els aspectes relacionats amb les dades dels treballadors electorals. D'aquesta manera, es redueix bona part del temps destinat a contractar, formar, assignar, ajudar i pagar el personal electoral.

Segur i flexible
Scytl Poll Worker Management acompleix les normes de seguretat electorals internacionals i es pot integrar amb diferents fonts de dades i sistemes existents, incloent-hi sistemes de pagament i bases de dades d’empleats. L'entrada al sistema està protegida amb una contrasenya i es poden assignar diferents nivells d'accessibilitat a diversos nivells de la plantilla.

Gestió de la formació dels treballadors electorals
Scytl Poll Worker Management s'adapta molt bé al nostre producte de formació de treballadors electorals en línia, de manera que es pugui garantir que tots els treballadors electorals reben la formació necessària per portar a terme correctament les seves obligacions el dia de les eleccions. A més, es poden classificar els treballadors electorals per la seva feina i així ajudar l'oficina a assignar el personal a les ubicacions electorals apropiades.

En línia i accessible
Scytl Poll Worker Management és una plataforma 100% en línia i està disponible en múltiples idiomes, la qual cosa la fa accessible per a tothom i en qualsevol lloc. La informació dels treballadors electorals, que inclou adreces personals i assignacions dels centres de votació, és fàcilment accessible amb l'ús de mapes gràfics molt atractius.

Distribució dels treballadors electorals
Scytl Poll Worker Management permet que els funcionaris electorals puguin navegar a través d'atractius mapes gràfics que coordinen les adreces personals dels treballadors electorals amb les ubicacions dels centres de votació, la qual cosa fa possible una millor distribució dels recursos. Scytl Poll Worker Management també informa les oficines electorals del moment en què un centre de votació ja té tot el personal complet mitjançant un canvi de color en el mapa.

Inscripció, substitució i historial dels treballadors electorals
Scytl Poll Worker Management permet que les oficines electorals tinguin accés a l'historial de col·laboració dels treballadors electorals, que inclou, entre d'altres, les formacions prèvies, les assignacions i l'historial de queixes per tal de prendre decisions fonamentades sobre la seva col·locació. El seu potent motor de cerca permet que les oficines electorals puguin trobar amb facilitat les persones que acompleixin els diversos criteris de qualificació, saber si ja han estat assignats a un determinat centre de votació i modificar-ne l'estatus en cas que hagin de ser reemplaçats o redistribuïts.

Gestió del pressupost i dels salaris
Scytl Poll Worker Management fa possible que els funcionaris electorals avaluïn i revisin el pressupost de les nòmines dels treballadors electorals de manera ràpida i senzilla. Les nòmines i els registres d'assistència electrònics programats prèviament faciliten la gestió dels salaris dels treballadors per part dels funcionaris electorals.

Autenticitat de dades
Scytl Poll Worker Management requereix que les autoritats electorals introdueixin les dades dels treballadors electorals. Aquest procés està protegit criptogràficament per mitjà d'un esquema de compartició de secrets criptogràfics que garanteix que hi hagi un nombre mínim de membres d'una oficina electoral quan s'accepta la configuració de les eleccions.

Integritat de les dades
Totes les dades de configuració d'eleccions estan protegides per mitjà de protocols criptogràfics avançats basats en signatures digitals. Qualsevol modificació no autoritzada o intent d'alteració de les dades de configuració d'eleccions és detectada.

Auditabilitat
Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs» que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

Success Cases

Related Products with Scytl Poll Worker Management

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.