Scytl Election Observer

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Election Observer és una solució en línia que gestiona les diverses facetes de l’observació electoral, incloses les funcions que permeten registrar, qualificar i avaluar l’equip d’observadors. Mitjançant la tecnologia GPS, Scytl Election Observer també es pot utilitzar per fer un seguiment de les ubicacions i del desplegament el dia de les eleccions, a fi de garantir que s’arriba a les ubicacions remotes i que s’acompleixen les obligacions.

L’alta qualitat del seguiment de les eleccions implica un flux de grans quantitats d’informació de moltes i diverses fonts.  La recopilació, el còmput, la classificació, l’anàlisi i l’ús d’aquesta informació requereixen una gran quantitat de recursos humans, de temps i d’organització.  Estalvieu temps i milloreu la qualitat de la informació aplegada amb el sistema d’observació electoral de Scytl.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Simplificació del procés d'observació
Fer el seguiment d'unes eleccions és un exercici tan ampli i complex com les mateixes eleccions.  Les eleccions les supervisen organitzacions internacionals, observadors bilaterals estrangers, observadors no partidistes locals, ONG a títol individual i altres organitzacions, així com els mateixos participants a les eleccions. Amb l'automatització d'unes quantes tasques del procés d'observació electoral, aquesta complexa tasca pot agilitzar-se i simplificar-se.

Sistema d'observació modular
La solució d'observació d'eleccions de Scytl és modular.  Les organitzacions poden triar quins mòduls s'adapten millor al seu pressupost i a les seves necessitats, ja que el sistema d'observació electoral és personalitzable segons les necessitats de cada grup. Els mòduls inclouen consolidació i generació d'informes, gestió de les dades del dia de les eleccions, desplegament d'observadors, recollida i anàlisi d'informació legal, seguiment de la formació, entre d'altres. Tot això pensat a mida per a les necessitats particulars dels supervisors de les eleccions.

Protecció i seguretat
Scytl Election Observer garanteix tant la integritat com la seguretat de les dades, ja que les manté aïllades d'interferències externes.

Comunicació dels observadors en temps real
Scytl Election Observer proporciona suport en temps real allà on siguin els supervisors. Aquest producte també dota els observadors amb la capacitat de consultar les definicions de preguntes sobre el terreny; per tant, aconsegueix resultats més coherents per part de tots els supervisors. El nostre sistema d'observació electoral permet que les organitzacions supervisores puguin adaptar-se i reaccionar ràpidament als esdeveniments el mateix dia de les eleccions, així com agilitzar la recollida i l'anàlisi d'informes a mesura que arriben.

Comunicacions per SMS i Internet
Scytl Election Observer permet que els grups comuniquin dades mitjançant SMS i Internet.  La interfície d'usuari és la mateixa tant si es fa servir Internet com SMS. Totes dues formes de comunicació permeten traduir i compartir dades de formularis complexos.

Consolidació dels informes d'observació
Els observadors electorals comencen la seva feina molt abans del dia de les eleccions. Entre altres coses, s'ocupen d'examinar els registres dels candidats, el marc legal, la situació dels mitjans de comunicació, el treball de les autoritats electorals i l'entorn de la campanya. El dia de les eleccions, els observadors controlen l'obertura dels col·legis electorals, el procés de votació i el recompte i tabulació dels resultats. Un cop passat el dia de les eleccions, els observadors sovint continuen fent el seguiment de com les autoritats electorals solucionen les incidències i les reclamacions. Scytl Election Observer permet combinar i analitzar amb rapidesa, seguretat i en un únic entorn els resultats i els informes de tots els observadors.

Compatibilitat del sistema
El mòdul de recollida d'informació de Scytl Election Observer és compatible amb les plataformes mòbils més usades, com ara iPhone, Android i Blackberry. Aquest sistema d'observació electoral és fàcilment personalitzable i permet afegir mòduls i connectors per ampliar-ne les funcions, en cas necessari.

Control d'accés basat en perfils predefinits
Scytl Election Observer aplica un protocol d'autenticació segur i un model d'accés basat en perfils predefinits, que asseguren que els usuaris tinguin l'accés garantit només a les àrees i funcions que estan autoritzats a gestionar.

Integritat de les dades
Totes les dades de configuració d'eleccions estan protegides per mitjà de protocols criptogràfics avançats basats en signatures digitals. Qualsevol modificació no autoritzada o intent d'alteració de les dades de configuració d'eleccions és detectada.

Integració de la seguretat
Scytl Election Observer integra la informació procedent de diverses fonts i aplicacions a la vegada que garanteix la integritat i l'autenticitat de les dades. Cap atac ni cap problema de seguretat pot alterar les dades d'Election Observer.

Seguretat en línia i reforç dels sistemes
Totes les aplicacions en línia de Scytl han estat desenvolupades de manera segura en totes les fases de producció i, després, han estat desplegades en una infraestructura reforçada. Aquest procés crea un programari segur sense punts vulnerables que puguin ser explotats per atacants externs o hackers.

Success Cases

Related Products with Scytl Election Observer

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.