Scytl Post-Election Audit

  • Període preelectoral
  • Dia de les eleccions
  • Període postelectoral
  • Governança
  • Serveis professionals

Scytl Post-Election Audit és un producte d’anàlisi de dades dissenyat per computar informació que ajudarà a auditar els components individuals que conformen el procés electoral.  Les auditories postelectorals poden tenir diferents funcions, per exemple, el seguiment del procés, la millora de la qualitat, la dissuasió del frau i la millora de la confiança de l’electorat.

Amb una auditoria electoral rigorosa, les autoritats poden adquirir un punt de vista valuós de les eleccions anteriors i millorar els processos per a eleccions futures. L’avaluació de les dades obtingudes determina si els sistemes electorals defensen els actius, mantenen la integritat de les dades i funcionen amb eficàcia per assolir els objectius de l’oficina.


Click to enlarge
  • Benefits
  • Features
  • Security

Auditoria transparent
Scytl Post-Election Audit garanteix que totes les operacions efectuades per la solució integrada siguin transparents per als auditors, els quals poden tenir la certesa que les dades avaluades no s'han alterat ni manipulat. Els auditors poden observar i verificar totes les fases del procés. La transparència atorga credibilitat a les autoritats electorals i confereix legitimitat a les eleccions administrades.

Seguretat de les auditories electorals
En vincular les dades d'auditoria amb els patrons d'atac a la seguretat en temps real, el producte d'auditoria electoral proporciona alertes de detecció precoç per a qualsevol potencial incident de seguretat. Aquestes alertes es poden activar si es detecta un comportament inesperat, quan es produeix un error en l'aplicació, o si es detecten patrons d'atac a la seguretat.

Procés d'auditoria controlada
En analitzar dades d'auditoria en temps real i fer un seguiment de comportaments inesperats, el propietari del procés pot adonar-se del que realment passa a la plataforma tecnològica, i s'avança a tots els incidents potencials al final del procés.

Integració de les tecnologies electorals
Aquest producte d'auditoria integra la seguretat de tecnologies patentades amb la potència d'una solució d'informació de seguretat i gestió d'esdeveniments (SIEM). Aquesta integració crea un entorn d'auditoria que fa un seguiment de l'aplicació en temps real i proporciona dades segures als auditors i als observadors.

Seguiment de les dades
Scytl Post-Election Audit recull dades de tots els sistemes electorals. Després d'aplegar la informació, el producte d'auditoria electoral de Scytl proporciona uns taulers de control en línia que contenen gràfics i taules amb les dades d'auditoria analitzades i processades.  Un cop avaluades les dades d'auditoria, es generen alertes automàtiques. Es creen informes programats i es generen fitxers en PDF amb la informació necessària, que es lliuren posteriorment als comptes de correu electrònic especificats en el moment indicat.

Flexibilitat del sistema
Amb un petit esforç de desenvolupament, es pot adaptar Scytl Post-Election Audit per integrar-lo amb qualsevol aplicació existent. El producte de Scytl ha estat dissenyat per auditar totes les solucions de Scytl, així com els processos o les aplicacions de tercers, i permet recopilar dades de múltiples recursos per analitzar-les.

Recopilació de dades
Tots els registres i pistes registrades per qualsevol aplicació integrada amb Scytl Post-Election Audit, o qualsevol component de la infraestructura, inclosos els servidors web o els serveis d'aplicacions, s'emmagatzemen al dipòsit de dades central, on es processen, s'indexen i s'analitzen totes les dades. A més a més, es fa una còpia de seguretat de totes les dades aplegades al dipòsit de dades central, on s'emmagatzemen per a major seguretat.

Registres immutables
Els productes i les aplicacions de Scytl utilitzen una tecnologia registrada anomenada «immutable logs» que impedeix que els fitxers de registre puguin ser modificats. Els «immutable logs» (registres immutables en català) estan protegits criptogràficament mitjançant una tecnologia patentada que garanteix que no puguin ser manipulats. Aquesta tecnologia combina tècniques criptogràfiques HMAC, signatures digitals, claus secretes criptogràfiques temporals i aleatòries, i punts de control de curta durada a fi de crear una cadena segura de registres que un auditor pugui verificar.

SIEM
Scytl Post-Election Auditing està integrat amb una solució SIEM (informació de seguretat i gestió d'esdeveniments) que garanteix que totes les dades són processades i analitzades adequadament segons els patrons d'atac a la seguretat especificats. Mitjançant la detecció precoç d'atacs potencials a la seguretat, els propietaris de la plataforma tenen l'oportunitat real de blocar un incident de seguretat abans no passi.

Success Cases

Related Products with Scytl Post-Election Audit

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.