Parlaments i assemblees

Els parlaments realitzen una contribució fonamental a la democràcia. L’efectivitat amb què realitzen les seves funcions principals és essencial per a la qualitat de la democràcia. Complementar les feixugues pràctiques tradicionals amb l’ús intel·ligent de la tecnologia (com, per exemple, amb el vot electrònic, la gestió de documents electrònics, etc.) pot simplificar el cicle de treball dels parlamentaris i augmentar-ne l’eficiència. A més, les oportunitats que ofereixen les innovadores tecnologies de la informació i la comunicació per arribar als ciutadans poden millorar el retiment de comptes dels parlamentaris.

Parlaments i assemblees

This Website uses its own cookies and third parties’ cookies, either session or persistent cookies which are necessary for the performance of the Website or which have an analytical and statistical objective. If you continue browsing, we consider that you accept its use.
For further information click here.